Kom ons bezoeken!

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De klantconsument heeft het recht de verkoper ervan op de hoogte te stellen dat hij van de verkoop afziet, dit zonder bestraffing en zonder opgave van enige reden, op voorwaarde dat hij dit binnen de veertien kalenderdagen na leveringsdatum van het product doet.

1.VOORSTELLING – DEFINITIES

a. 9 bulles (hierna aangeduid als « de verkoper ») is de handelsnaam die aangewend wordt door 9 bulles SPRL met betrekking tot de verkoop van zwangerschapskledij met accessoires.

9 bulles SPRL is woonachtig te 4030 GRIVEGNEE Rue JULES CRALLE 136 en is ingeschreven in de KBO onder het nummer 0544 858 304  en bij de BTW onder het nummer 544 858 304.

b. 9 bulles is 7dagen op 7, 24 u op 24 te bereiken op het e-mailadres: info@9bulles.be

c. Voor de toepassing van huidige algemene voorwaarden, wordt beschouwd als :

Product: het goed dat het voorwerp van de verkoop uitmaakt, hetzij elk zwangerschapskledingstuk;

Accessoire: al wat aan het product wordt toegevoegd op vraag van de klant;

Klantconsument: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de producten verwerft voor niet-professionele aanwending;

Professionele klant : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de producten verwerft voor professionele aanwending;

Koper : Elke klant, hetzij consument hetzij professionele verkoper

2.BESTELLING

Elk bestellingprocédé kan slechts in het Frans of in het Nederlands plaatsvinden of in het Engels.

De hoofdzakelijke onderdelen van dit procédé zijn de volgende:

 

A IDENTIFICATIEETAPPE

In geval het een eerste bestelling betreft

De klant is verplicht een klantenrekening te openen via het scherm « Open uw rekening ». In dit opzicht voegt de klant zijn e-mailadres in en klikt hij vervolgens op het luikje “Open uw rekening”.

Op het scherm verschijnt vervolgens het formulier « Uw persoonlijke inlichtingen».

Wanneer dit formulier is ingevuld, moet de klant enkel nog op het luikje « zich inschrijven » klikken.

Wanneer deze etappe eveneens is afgewerkt, beschikt de klant over de mogelijkheid om de artikelen die hij wenst te bestellen middels navolging van het procédé dat gedetailleerd wordt onder punt B.

In geval van latere bestellingen

De klant zal toegang hebben tot het bestellingprocédé hieronder gedetailleerd onder punt B na invoeging van zijn e-mailadres en paswoord op het scherm « reeds ingeschreven » en na vervolgens geklikt te hebben op het luikje « identificeer uzelf ».

B. BESTELLINGSPROCEDE

1. Via het scherm « voeg toe aan winkelmandje » zal de klant het/de gewenste product(en) kunnen selecteren ter overheveling naar zijn winkelmandje.

2. Wanneer de klant tevreden is met de inhoud van zijn winkelmandje, volstaat het om de klikken op het luikje « bestellen » ter opening van het scherm waarop de levering- en facturatieadressen op verschijnen.

3. De klant zal vervolgens zijn bestelling moeten bevestigen door te klikken op het luikje « volgende ». Hierna verschijnt het scherm “Portkosten”.

4. Na de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaard te hebben en de leveringswijze te hebben gekozen, zal de klant enkel nog te drukken hebben op het luikje « volgende ».

5. De klant zal tenslotte nog moeten overgaan tot het kiezen van de betalingswijze van zijn bestelling, door te klikken op het luikje « betaling per bankoverschrijving » of op het luikje « betaling per creadit card of PayPal».

Zolang de klant geen betalingswijze gekozen heeft door op het luikje te klikken ter bevestiging van zijn bestelling, beschikt hij steeds over de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te verbeteren door te klikken op het luik « vorige ».

Verkoop aan een klantconsument

In geval van online-aankoop heeft de klantconsument het recht kennis te geven aan de verkoper dat hij van de verkoop afziet, dit zonder bestraffing en zonder opgave van enige reden, mits hij dit binnen de veertien kalenderdagen na leveringsdatum van het product doet.

In zulke hypothese zal de klant wel de directe kosten van de terugzending voor zijn rekening moeten nemen.

Verkoop aan een professionele klant

In geval van online-aankoop door een professionele klant wordt de verkoop geacht te hebben plaatsgevonden vanaf het moment dat deze klant zijn elektronische bestelbon heeft gevalideerd.

Verwisseling

De klant heeft het recht de verwisseling van het product/elke accessoire te vragen binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de leveringsdatum.

In dit geval zal de klant de directe kosten van de terugzending voor zijn rekening nemen met uitzondering van Frankrijk en de Benelux.

Voor alle landen, de verzendingskosten van het vervangende product/accessoire voor rekening zijn van de verkoper.

3.PRIJS

De prijzen zijn nettoprijzen, BTW inbegrepen en zonder korting.

4.BETALING

Op het moment van de bestelling, voorafgaand aan de levering, is de koper gehouden tot onmiddellijke betaling van de gehele prijs, hetzij via bankoverschrijving, hetzij middels het beveiligde betalingssysteem Hipay of PayPal.

Behoudens tegengesteld beding, nl. in geval van expliciete en schriftelijke toestemming van de verkoper tot latere betaling tijdens de levering, zijn alle facturen contant betaalbaar, ter zetel van de verkoper op het moment van de levering of wanneer de beschikbaarheid van het product in de lokalen van de verkoper wordt gemeld.

Bij gebreke aan betaling binnen de 15 dagen na de vervaldatum, zal de koper, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, intresten verschuldigd zijn aan de verkoper aan de volgende percentages:

Bij laattijdige terugbetaling ten laste van de verkoper, is die laatste een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.

Indien de koper niet in het kader van zijn professionele activiteit handelt (klantconsument), 12% per jaar op het verschuldigde bedrag, BTW inbegrepen;

Indien de klant in het kader van zijn professionele activiteit handelt (professionele klant), de intresten zoals bepaalt in het artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.Bovendien zal elke onbetaalde factuur vanaf de vervaldatum vermeerderd worden met een percentage van 15% voor forfaitaire schade, dit onverminderd de mogelijkheid tot vordering van de werkelijk geleden schade, zonder dat dit bedrag echter lager zal kunnen zijn dan 40 €.

5.LEVERING

Het product zal slechts geleverd worden aan de klant na betaling van de volledige prijs.

6.LEVERINGSTERMIJN

Onverminderd de toepassing van alinea 3 van huidig artikel, zijn de leveringstermijnen die vermeld zijn in de bestellingbevestiging steeds als indicatief te beschouwen.

In geval van vertraging in de levering, zal de verkoper alles in het werk stellen om de leveringstermijnen na te leven of alternatieve oplossingen voorstellen aan de koper in geval de leveringsvertraging meer dan 10 kalenderdagen overstijgt.

Onverminderd de toepassing van artikel 12, heeft de koper in geval van niet naleving van de overeengekomen leveringsdatum of – termijn, het recht tot ontbinding over te gaan van de verkoop wanneer niet geleverd wordt binnen de nieuwe overeengekomen termijn op voorwaarde van verzending van een ingebrekestelling per aangetekende brief. Deze termijn mag niet hoger liggen dan 25% van de initieel overeengekomen termijn, met een minimum van 10 kalenderdagen. In geval van ontbinding na verloop van de nieuwe termijn, zal de prijs of het voorschot teruggegeven worden aan de koper binnen de tien dagen volgende op de betekening van deze ontbinding.

Onverminderd de toepassing van artikel 12, heeft de koper die niet handelt in zijn professionele hoedanigheid, in geval van niet-levering binnen een termijn van 5 werkdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de betaling, in geval van betaling op voorhand of vanaf de dag van overdracht van de betaling in geval van betaling na de levering, recht op ontbinding van de verkoop onverminderd zijn recht op schadevergoeding, indien hij de verkoper hiervan op de hoogte stelt, dit wel op voorwaarde dat de verkoper het bestelde product nog niet heeft opgestuurd.

7.PLAATS VAN DE LEVERING

De levering van het bestelde product vindt plaats op het leveringsadres dat overeengekomen werd met de koper, zoals weergegeven wordt in de bestellingbevestiging.

De koper draagt alle kosten met betrekking tot het transport van het product.

Bovendien kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en/of schade veroorzaakt tijdens het transport, behalve wanneer hem zware of ernstige fouten te verwijten zouden zijn.

8.KLACHTEN

Onverminderd de toepassing van artikel 11 zal elke klacht met betrekking tot de levering of de conformiteit van het product betreffende zichtbare gebreken, per aangetekend schrijven moeten gemeld worden aan de verkoper, aan het adres van de verkoper te 4030 GRIVEGNEE, Rue Jules Cralle, 136, en dit binnen de acht dagen te rekenen van de leveringdatum. Bij gebreke aan naleving van bovenstaande, zal de levering als aanvaard worden beschouwd en zal geen klacht met betrekking tot de levering of de zichtbare gebreken ten aanzien van de verkoper kunnen worden aangewend.

9.ONTBINDING

In geval van niet-naleving van de overeenkomst door de koper en nadat een ingebrekestelling onbeantwoord en vruchteloos is gebleven tijdens een termijn van één maand, behoudt de verkoper zich – onverminderd de mogelijkheden die vervat zijn in het artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek – het recht voor de overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, op forfaitaire wijze vastgesteld op 15% van de totale prijs van de koopwaar, BTW en intresten zoals geregeld in het artikel 4 van deze algemene voorwaarden inbegrepen.

Huidig artikel vindt geen toepassing in geval van overmacht zoals gedefinieerd in het artikel 12, zoals per aangetekend schrijven kennisgegeven door de contractspartij die de overmacht aanwendt binnen de acht dagen van haar ontstaan.

De klantconsument beschikt ten aanzien van de verkoper over hetzelfde recht, dat wordt uitgevoerd volgens dezelfde modaliteiten: In geval van ontbinding van de verkoop ten laste van de verkoper, zal er aan de klantconsument een vergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan deze beschreven in de vorige alinea.

10.EIGENDOMSVOORBEHOUD

 De verkochte producten blijven de eigendom van de verkoper tot op het moment van volledige betaling van de verkoopprijs van de producten (alle accessoires inbegrepen).

11.GARANTIES

11. 1. Conformiteitgebrek – Verborgen gebreken

11.1.1. Indien de wet van 1 september 2004 met betrekking tot de consumentenbescherming van toepassing is op de verkoop :

De verkochte producten zijn gewaarborgd tegen elk conformiteitgebrek in de zin van deze wet gedurende een termijn van twee jaren, te rekenen vanaf de ter beschikkingstelling van het product door de verkoper aan de koper.

De koper zal het conformiteitgebrek aan de verkoper moeten melden binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag dat hij het gebrek vaststelt, middels een aangetekend schrijven.

In geval er sprake is van een conformiteitgebrek in de zin van de wet van 1 september 2004 met betrekking tot de consumentenbescherming in geval van verkoop van een consumptieproduct, heeft de koper het recht, tenzij dit onmogelijk is of buiten proportie, de herstelling van het product of de vervanging van het product te eisen van de verkoper,dit binnen een redelijke termijn en zonder kosten noch groot nadeel voor de koper.

Indien de koper geen recht heeft op herstelling noch op vervanging van het product, of indien de verkoper de herstelling of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder groot nadeel voor de koper heeft uitgevoerd, heeft de koper het recht om van de verkoper een adequate prijsvermindering te eisen of, in geval van ernstig gebrek, de ontbinding van de overeenkomst, met uitsluiting van elke vordering tot bijkomende schadevergoeding.

Dit beding doet geen afbreuk aan de waarborgregeling voor verborgen gebreken van de verkochte zaak, zoals vastgelegd in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek en in het artikel 11.1.2 van de huidige algemene voorwaarden.

11.1.2. Indien de wet van 1 september 2004 met betrekking tot de consumentenbescherming in geval van verkoop van een consumptieproduct niet van toepassing is:

De verborgen gebreken zijn gedekt door de contractuele garantie gedurende een termijn van één jaar, te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling van het product door de verkoper aan de koper.

De koper moet het verborgen gebrek aan de verkoper melden per aangetekende brief, binnen een zo kort mogelijke termijn, en in elk geval binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld of had moeten vaststellen.

Indien de herstelling technisch onmogelijk blijkt, komen de partijen overeen wat de meest adequate oplossing is om deze gebreken/ deze niet-conformiteit te verhelpen, hetzij door de terugbetaling van een deel van de aankoopprijs, hetzij door de vervanging van het product, hetzij door de ontbinding van de verkoop zonder dat de koper enige schadevergoeding mag vorderen.

Na één jaar is de wettelijke garantie van toepassing indien het verborgen gebrek bestond op het moment van de levering en op voorwaarde dat dit gebrek het product ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het was voorbestemd of het dit gebruik aanzienlijk verminderd.

11.2. Zichtbare gebreken

De productgarantie geldt slechts voor zichtbare gebreken onder voorbehoud van naleving van artikel 8 van de huidige algemene voorwaarden en onverminderd artikel 11.1 van deze algemene voorwaarden.

11.3. Beperkingen

Ook indien er schade zou veroorzaakt zijn aan de koper, aan diens producten of aan een derde, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor schadegevallen die veroorzaakt worden door de aanwending van de verkochte producten, dit zelfs tijdens de garantieperiode.

Bijgevolg zal de verkoper geen schadevergoeding verschuldigd zijn voor schadegevallen aan personen, schade aan andere goederen dan aan de verkochte goederen, winstderving of andere schade die direct of indirect uit het gebrek dat eventueel de voorzieningen kenmerkt voortvloeit.

In geval de verkoper toch aansprakelijk zou worden gesteld, zal hij in elk geval slechts tot betaling van een schadevergoeding van hoogstens de prijs van het verkochte product verschuldigd kunnen zijn.

De waarborg dekt niet de gewone slijtage, noch het gebrek dat voortvloeit uit het abnormale, foutieve of nalatige aanwending.

12. OVERMACHT

Omstandigheden zoals staking, brand, machinebreuk, de vertragingen van de leveranciers, epidemieën, oorlogsdreiging, burgeroorlog, het gebrek aan energiebronnen, overheidsmaatregelen, faillissement van leveranciers, … zijn hypotheses van overmacht te beschouwen wanneer deze tot gevolg hebben dat de leveringen vertraagt worden of ernstig worden bemoeilijkt. De verkoper zal noch de onvoorzienbaarheid, nog de onweerstaanbaarheid van deze omstandigheden, nog de onmogelijke uitvoering van de overeenkomst moeten aantonen.

De verkoper zal de koper zo snel mogelijk inlichten van het plaatsvinden van zulke zoals in de hierboven beschreven alinea beschreven omstandigheid.

De verkoper behoudt zich het recht voor de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met een termijn die even lang is als deze gedurende dewelke de overmacht van toepassing bleef. Zelfs in geval deze feiten de uitvoering van de bestelling in overeenstemming met de overeengekomen modaliteiten op de helling zou zetten, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting nog aansprakelijkheid in zijn hoofde.

13. VERWERKING VAN DE GEGEVENS VAN PERSOONLIKE AARD

Huidige bedingen respecteren het privé-leven overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en alle andere hierop betrekking hebbende regelgevingen in Belgisch recht.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is 9 bulles SPRL handeldrijvend onder de handelsnaam 9 bulles, woonachtig te 4030 GRIVEGNEE Rue JULES CRALLE 136, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0544 858 304 en in de BTW onder het nummer 544 858 304

9 bulles is actief in de koopverkoop van zwangerschapskledij met accessoires.

9 bulles is 24h/24, 7 dagen op 7 bereikbaar via e-mail: info@9bulles.be

De gegevens van persoonlijke aard die worden overgemaakt aan 9 bulles worden door haar verwerkt voor het beheer van haar cliënteel, waartoe wordt gerekend het beheer van haar (pre)contractuele betrekkingen, de inlichting van deze en de commerciële prospectie (directe marketing).

De klant kan zich op aanvraag en gratis verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor de commerciële prospectie (directe marketing).

De klant kan overigens kosteloos de verbetering van zijn foutieve gegevens van persoonlijke aard verkrijgen.

14. TOEPASSELIJK RECHT en BEVOEGDE RECHTBANKEN

Voor elke betwisting met betrekking tot de toepassing of interpretatie van huidige algemene verkoopsvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van alle andere.

De betwistingen met betrekking tot de toepassing en de interpretatie van de algemene verkoopsvoorwaarden, zullen enkel kunnen worden behandeld door de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik (Vredegerecht Luik tweede kanton).

Dit beding blijft van toepassing in geval van samenhang, aanhangigheid of dagvaarding in vrijwaring.